İşte malullük sigortası hakkındaki tüm bilgiler

Ülkemizde sigortalılıkla ilgili bilgiler çıkan kanunlarla dönem dönem değişiklik gösterir. Bu nedenle sigortalılıkla ilgili “Bizim zamanımızda şöyle olurdu.” söylemlerini sık sık duyarız. Bu nedenle uzun süreli sigortalardan "malullük sigortası" ilgili son durumu gösteren bir çalışma hazırladık.
İşte malullük sigortası hakkındaki tüm bilgiler

İşte malullük sigortası hakkındaki tüm bilgileri bu haberde bulabilirsiniz.


"UZUN SÜRELİ SİGORTALILIK" DA DİYEBİLİRİZ

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarını, uzun süre prim ödedikten sonra yararlanılan sigortalar olarak tanımlayabiliriz. Buna karşılık sağlanan yardımların da uzun süreli oluyor.

MALULLÜK SİGORTASI

Malullük sigortasına gelmeden önce malul sayılma koşullarını tanımakta yarar var.

MESLEKTE KAZANMA GÜCÜNÜN EN AZ YÜZDE 60’INI KAYBEDENLER MALUL SAYILIYOR

Sigortalının veya işverenin talebi üzerine kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucunda, 4/1-a ve 4/1-b sigortalılarından çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60’ını kaybedenler malul sayılırlar.


MALULLÜK MEMURLARI DA KAPSIYOR

4/1-c sigortaları olarak bilinen kamu çalışanları da çalışma gücünün en yüzde 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettikleri Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilirse malul sayılırlar. Ancak, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün yüzde 60’ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği, önceden veya sonradan tespit edilirse, sigortalı bu hastalık veya engelliliği sebebiyle malullük aylığından yararlanamaz.

MALULLÜK SİGORTASINDAN YARARLANMAK İÇİN 3 ŞART GEREKLİ

Malullük Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları Malullük sigortasından sağlanan hak, malullük aylığı bağlanmasıdır. Bunun için 3 şart gereklidir. Bunlar:

*5510 sayılı Kanunun 25. maddeye göre malul sayılmak.

*En az 10 yıllık sigortalı olup, toplam 1.800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1.800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması.

*Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra kurumdan yazılı istekte bulunmak şeklinde sıralanabilir. Ancak 4/1-b sigortalılarının yani bağımsız çalışanların kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.

MALULLÜK AYLIĞININ HESAPLANMASI

Malullük aylığı prim ödeme gün sayısı 9 bin günden az olan sigortalılar için 9 bin gün üzerinden, 9 bin gün ve daha fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden, 29. madde hükümlerine göre hesaplanır. Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaçsa tespit edilen aylık bağlama oranı 10 puan arttırılır. Ancak 4/1-a sigortalıları için yani hizmet akdiyle çalışanlar, 9 bin gün prim gün sayısı 7 bin 200 gün olarak uygulanır. Malullük aylığı, 4/1-a ve 4/1-b sigortalıları ile 4/1-c sigortalısıyken yani kamu çalışanları, görevinden ayrılmış ve daha sonra başka bir sigortalılık haline tabi olarak çalışmamış olanların; malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi, yazılı istek tarihinden önce ise yazılı istek tarihini; malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden sonra ise rapor tarihini; 4/1-c sigortalısı olarak çalışmakta olanların ise, maluliyetleri sebebiyle görevlerinden ayrıldıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren başlar.

Malullük aylığı almaktayken çalışmaya başlayanların malullük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir.

Fotoğraf: AA